എക്സിബിഷൻ

Egypt

2016 ഷ്യൂട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ

Egypt

2016 വെറോണ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ

Egypt

2016 സിയാമെൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ

Egypt

2018 ലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കല്ല് പ്രദർശനം

Egypt

2017 ലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കല്ല് പ്രദർശനം

Egypt

ജയ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2017

Egypt

മോസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2017

Egypt

മോസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2018

Egypt

റഷ്യ മോസ്കോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2019

Egypt

2019 ലെ ഷ്യൂട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ

Egypt

വിയറ്റ്നാം ഹോ ചി മിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സിബിഷൻ 2017

Egypt

സിയാമെൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2017

Egypt

സിയാമെൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോൺ എക്സിബിഷൻ 2019

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക